News40 hour adoration of month June 2016

04/06/2016

 {]nb ktlm-Ztc,
      Znhy-Im-cpWyw ½psS Pohn-X-¯nsâ Dd-h-bm-Wv. B Pohsâ Ddh s½ Atymyw H¶n-¸n-¡p-¶p. Icp-W-bp-tSbpw ]m]-s]m-dp-Xn-bp-tS-bpw, kvtl-¯n-sâbpw tbmPn-¸n-sâbpw oÀ¨m-sem-gp-Ip¶ Cutim-bpsS Xncp-lr-Zbw Xs¶-bmWv Znhy-Im-cpWyw. ap¡v Poh-p-­m-Ip-hm³ th­n Cutim ]oU-IÄ Ap-`-hn-¡p-Ibpw acn-¡pIbpw sNbvXp-sh¶v Znhy-Im-cpWyw s½ HmÀ½n-¸n-¡p-¶p. Hcp tKmX¼p aWn-t]mse AXv a®n hoWv Aenªp ^ew ]pd-s¸-Sp-hn¨p ]mcnv Poh³ ÂIn.

        Cutim ]d-bp¶p Rm³ ÂIp¶ Cu A¸w temI-¯nsâ Poh-p-th-­n-bpÅ Fsâ ico-c-am-Wv.- Ip-cn-in- h¨m-WtÃm Cutim kzbw ap¡p ÂIp-¶Xv Ahn-Sps¯ càw ap¡v th­n-bmWv sNmcn-b-s¸-«-Xv. Cu A¸w `£n-¡p-Ibpw ]m-]m{Xw IpSn-¡p-Ibpw sN¿p-t¼m-sgÃmw §Ä IÀ¯m-hnsâ acWw Ahsâ BK-aw hsc DXvtLm-jn-¡p-¶p. Hcn-S-h-I-bnse kIe AwK-§-tfbpw cà _Ôp-¡-fm-¡p-¶Xv Znhy-Im-cp-Wy-am-Wv. Znhy-Im-cpWyw IÀ¯m-hnsâ ico-c-c-à-§-fpsS cl-ky-am-Wv. AXm-bXv IÀ¯m-hnsâ Poh-sâbpw ac-W-¯n-sâbpw cl-kyw.

]mfbw skâv-tPm-k^vkv sat{Sm-t]m-fn-ä³ I¯o-{U tZhm-e-b-¯n 2016 Pq¬ 2 hymgw XpS§n 5 RmbÀ sshIn«v 5.00 aWn¡v Xncp-h--´-]pcw AXn-cq-]-Xm-sa-{Xmt¸meo¯ A`n-hµy kqk-]mIyw ]nXm-hnsâ apJy-ImÀ½n-I-Xz-¯n S-¡p¶ Znhy-_-en-tbmsS kam-]n-¡p¶ 40 aWn-¡qÀ Znhy-Im-cpWy Bcm-[--bv¡mbn Gh-tcbpw lmÀ±--ambn kzmKXw sN¿p-¶p.

                   kvtl]qÀÆw

dh.-^m.- jm³                         shcn.-d-h.-tUm.-tPmÀPv sP.-tKm-akv

( kl-hn-Im-cn-)                                     ( CS-hI hnIm-cn)

 

                                        CS-hI Iu¬knÂ


News Updates

40 Hours Worship and Adoration

 40 Hours Worship and Adoration of St Josephs Metropolitan Cathedral will start from June 11 2015 to June 14, 2015 ...

readmore

40 hour adoration of month June 201...

 {]nb ktlm-Ztc,       Znhy-Im-cpWyw ½psS Pohn-X-¯nsâ Dd-h-bm-Wv. B Pohsâ Dd...

readmore

Silver Jubilee Priestly Ordination ...

 Dear All,    We cordially invite you to the Silver Jubilee Priestly Ordination of  our dear Paris...

readmore